Realizacja projektu z dofinansowania budżetu gminy Wołomin

Realizacja projektu z dofinansowania budżetu gminy Wołomin - ,,Człowiek za burtą,,

 

Obecnie z projektu realizowane są zajęcia arteterapii. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością w każdą środę w godz. 12.00-16.00. Zajęcia prowadzi terapeuta Pani Monika.

Arteterapia to grupowe zajęcia, które wykorzystują twórczo kreacyjną aktywność - rysowanie, malowanie, modelowanie - do wyrażania problemów członków grupy. Terminem tym określa się spontaniczną twórczość chorych oraz działania korekcyjno-plastyczne podejmowane w sytuacji terapeutycznej przez osoby uprzednio nietwórcze w zakresie plastyki. Arteterapia bywa również stosowana u ludzi zdrowych, szczególnie u osób nieprzystosowanych i konfliktowych, jako metoda odprężająca, uwalniająca od nadmiaru napięć. Jest to terapia za pomocą sztuki w ogóle lub za pomocą sztuk plastycznych.


Cele arteterapii:

  1. Ujawnienie odczuć - proces twórczy (malowanie, rysowanie) ułatwia ujawnienie wypartych często zalegających jakiś czas uczuć, które z różnych względów nie mogą być wyrażane w inny sposób. Są to np. złość, lęk, niepewność, poczucie zagubienia.
  2. Oczyszczanie - ujawnienie uczuć w formie plastycznej powoduje jednocześnie pozbycie się ich, co przejawia się często jako uczucie ulgi, lekkości.
  3. Uświadomienie - namalowanie swoich uczuć, wyrzucenie ich z siebie powoduje ich uprzedmiotowienie w gotowym wytworze. Autor rysunku poprzez jego oglądanie uświadamia sobie własny sposób przeżywania.
  4. Porównanie - w przypadku systematycznie prowadzonych zajęć arteterapii obrazki stają się jakby kroniką zmian zachodzących w uczniu.

Cele operacyjne dotyczące sfery emocjonalno - motywacyjnej:

·           optymistycznie podchodzi do problemów,

·           wypowiadania się na określone tematy związane z doświadczeniami i przeżyciami dzieci,

·           radzi sobie z własnymi emocjami,

·           nabywa odporność na niepowodzenia oraz wiarę we własne siły przy pokonywaniu trudności,

·           pokonuje własną nieśmiałość,

·           jest otwarty wobec innych,

·           potrafi współdziałać w grupie,

·           kulturalne zwraca się do kolegów.

Celem finalnym arteterapii są korzystne zmiany w zachowaniu i postawie ucznia wobec siebie i innych, celem pośrednim - ekspresja uczuć.

Funkcje arteterapii:


Różnorodne wpływy arteterapii można sprowadzić do trzech zasadniczych funkcji:

  • rekreacyjnej
  • edukacyjnej
  • korekcyjnej

Pierwsza funkcja przejawia się głównie w tworzeniu warunków ułatwiających wypoczynek, oderwanie się od codziennych trudności i nabieranie nowych chęci do podejmowania ważnych osobiście problemów życiowych. Dla drugiej funkcji najważniejsze jest dostarczanie dodatkowych wiadomości pełnej wiedzy i zwiększenie mądrości życiowej. Dzięki temu konkretna osoba zaczyna pełniej orientować się w rzeczywistości, stawiać sobie nowe cele i podejmować najważniejsze problemy i skutecznie je rozwiązywać. W trzeciej funkcji najbardziej charakterystyczne staje się przekształcenie mniej wartościowych lub wręcz szkodliwych mechanizmów na bardziej wartościowe. Może to być, na przykład zmiana negatywnego nastawienia do niektórych problemów na pozytywne ustosunkowanie się do nich. Podopieczni fundacji poprzez zajęcia arteterapii otworzyli się na sztukę malarstwa na płótnie oraz modelowanie w glinie.

Jak skutecznie przeciwdziałać i radzić sobie z problemami uzależnienia.

Cele :

- zapoznanie uczestników ze specyfiką i objawami uzależnienia

- opracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami wynikającymi z uzależnień (problemy rodzinne, współuzależnienie itp.)

- poznanie skutecznych metod w budowaniu dobrych relacji z dziećmi - jako sposobu przeciwdziałania problemowi uzależnień;

Profilaktyka uzależnień w rodzinach osób niepełnosprawnych

Grupy wsparcia

Konsultacje indywidualne

Trening adresowany jest do podopiecznych Fundacji ”Bezpieczna Przystań” ich rodzin oraz mieszkańców miasta i gminy Wołomin. Realizacja - w terminie od marca do grudnia 2014roku. Zapraszamy we wtorki w godz od 11 -13 grupa wsparcia (uzależnienia ) w czwartki w godz od 11-15 Profilaktyka uzależnień w rodzinach osób niepełnosprawnych - indywidualne konsultacje psycholog/terapeuta - osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny.

Ośrodek fundacji ,,Bezpieczna Przystań,, ul. Warszawska 9/1

Tel kontaktowy-511-861-682 

W zależności od zapotrzebowania grupy- konsultacje mogą ulec modyfikacji w trakcie realizacji (m.in. część zagadnień może zostać poszerzona ,itp.).

Projekt realizowany jest z dofinansowania powiatu wołomińskiego w ramach zadania publicznego.

XIV Gminna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

31 maja br. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie odbyła się XIV Gminna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Wzięli w niej udział także członkowie Fundacji "Bezpieczna Przystań" z Dobczyna. Głównym organizatorem imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKA przy współpracy z Gminą Wołomin.

W zmaganiach sportowo - rekreacyjnych o różnym poziomie trudności, jak co roku wzięło udział około 130 osób niepełnosprawnych zarówno z gminy Wołomin jak i innych gmin Powiatu Wołomińskiego wraz z opiekunami i wolontariuszami.

Tego dnia nie mogło zabraknąć:

·        pokazu tańca nowoczesnego,

·        wystawy prac plastycznych,

·        konkursu piosenki,

·        dyskoteki.

Dla wycieńczonych zmaganiami sportowymi zawodników przed halą czekała gorąca grochówka z kiełbaską przygotowaną przez pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Panie dbały o to, żeby nikt nie chodził głodny tego dnia. Na zakończenie spartakiady uczestnicy zawodów zostali nagrodzeni dyplomami, medalami i słodyczami.